R3PIX-ND 14036
RL6MM-RPT 14184
UB3AHX-ND 14215
UB6LOS-ND 14380
R2ARV-ND 14398
RA3TLB-ND 14406
RN6HDF-ND 14416
R2AUI-ND 14419
UD4NAD-ND 14422
R2AJP-ND 14427
R2AJP-ND2 14440
UB8ADH-HRI 14493
OH5XA-ND 18674
W6AFM-ND 30987
R2AE-ND2 38127
RD3WN-ND2 38215
UB3DSU-ND 38311
R2DLA-ND 38334
R1IK-HRI 38335
R9XBC-ND 38373
R2AWN-HRI 38449
R3PKG-ND 38464
R1IAC-HRI 38469